აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს დადგენილებები - 2006 წელი

დადგენილება N10 26.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 18 იანვრის # 1 დადგენილებით დამტკიცებულ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლეს საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 

დადგენილება N9 26.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის # 4 დადგენილებით დამტკიცებულ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 

დადგენილება N8 13.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის წესისა და საკონკურსო კომისიის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N7 19.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საექსპერტო-კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ  

დადგენილება N6 19.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის საჯარო თანამდებობის დასაკავებელი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 

დადგენილება N5 19.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N4 19.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N3 19.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ლოგოს დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N2 30.03 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის წესისა და საკონკურსო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N1 18.01 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების თაობაზე

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016