აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს მდივნის განკარგულებები - 2008 წელი

განკარგულება N66 10.12 - ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N65 10.12 - ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N64 04.12 - საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N63 02.12 - ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N62 15.11 - პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N61 15.11 პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N60 13.11 პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N59 12.11 პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლის  უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ
განკარგულება N58 11.11 პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N57 02.11 პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N56 02.11 პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N55 01.11 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N54 01.11  პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N53 31.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N52 31.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N51 31.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N50 31.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N49 31.10 პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N48 31.10 პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N47 31.10 პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N46 31.10 საოლქო საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N45 30.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმოამდგენლის აკრედიტაციის შესახებ
განკარგულება N44 29.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N43 29.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმოამდგენლის აკრედიტაციის შესახებ 
განკარგულება N42 29.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ
განკარგულება N41 29.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ 
განკარგულება N40 29.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ 
განკარგულება N39 27.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ  
განკარგულება N38 27.10 ადგილობრივი დამკვირვებლის რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ  
განკარგულება N37 27.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ  
განკარგულება N36 27.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლის აკრედიტაციის შესახებ
განკარგულება N35 27.10 საერთაშორისო დამკვირვებლის რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ   
განკარგულება N34 27.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ    
განკარგულება N33 27.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N32 27.10 საერთაშორისო დამკვირვებლის რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ     
განკარგულება N31 27.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N30 27.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ     
განკარგულება N29 27.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N28 27.10 საოლქო საარჩევნო კომისიებში პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N27 27.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ      
განკარგულება N26 27.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ      
განკარგულება N25 25.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ      
განკარგულება N24 25.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ      
განკარგულება N23 24.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ       
განკარგულება N22 24.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ       
განკარგულება N21 22.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ       
განკარგულება N20 22.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ       
განკარგულება N19 22.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლის აკრედიტაციის შესახებ
განკარგულება N18 22.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ       
განკარგულება N17 21.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლის აკრედიტაციის შესახებ 
განკარგულება N16 21.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ        
განკარგულება N15 16.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლის აკრედიტაციის შესახებ  
განკარგულება N14 16.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლის აკრედიტაციის შესახებ  
განკარგულება N13 15.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლის აკრედიტაციის შესახებ  
განკარგულება N12 15.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლის აკრედიტაციის შესახებ  
განკარგულება N11 15.10 საოლქო საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N10 15.10 საოლქო საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N9 13.10  საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ        
განკარგულება N8 13.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ        
განკარგულება N7 12.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ        
განკარგულება N6 12.10  საოლქო საარჩევნო კომისიებში პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N5 07.10  პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლის აკრედიტაციის შესახებ   
განკარგულება N4 05.10 ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N3 05.10 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლის აკრედიტაციის შესახებ    
განკარგულება N2 04.10 საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N1 23.09 პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016