აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2012 წელი

განკარგულენა N45 08.10 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
განკარგულება N44 04.10
- უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
განკარგულება N43 04.10
- უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
განკარგულება N42 21.09
- პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
განკარგულება N41 21.09
- უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის წარდგენის თაობაზე გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ
განკარგულება N40 06.09
 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ
განკარგულება N39 06.09 - პარტიული  სიისა და უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ
განკარგულება N38 06.09 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ  
განკარგულება N37 06.09 - პარტიული  სიისა და უმაღლესი საბჭოს   წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ 
განკარგულება N36 06.09 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ 
განკარგულება N35 06.09 - პარტიული  სიისა და უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ 
განკარგულება N34 05.09 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ   
განკარგულება N33 05.09 - პარტიული  სიისა და უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ  
განკარგულება N32 05.09 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ   
განკარგულება N31 05.09 - პარტიული  სიისა და უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ   
განკარგულება N30 04.09 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ    
განკარგულება N29 04.09 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ  
განკარგულება N28 04.09 - პარტიული  სიისა და უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ    
განკარგულება N27 04.09 - პარტიული  სიისა და უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ    
განკარგულება N26 04.09 - პარტიული  სიისა და უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ    
განკარგულება N25 03.09 - პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
განკარგულება N24 03.09 - პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 
განკარგულება N23 03.09 - პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 
განკარგულება N22 27.08 - პარტიის წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N21 19.08 - საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული პარტიების წარმომადგენლების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ
განკარგულება N20 19.08 - საარჩევნო ბლოკისა და მისი წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N19 19.08 - საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული პარტიების წარმომადგენლების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ
განკარგულება N18 19.08 -   საარჩევნო ბლოკისა და მისი წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N17 17.08 - პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
განკარგულება N16 14.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
განკარგულება N15 14.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N14 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N13 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N12 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N11 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N10 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N9 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N8 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N7 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N6 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N5 06.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N4 05.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N3 05.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N2 05.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  
განკარგულება N1 05.08 -  პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016